Home

diversiteitscoach bij politiezone Mechelen - Willebroek

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De politiezone Mechelen – Willebroek heeft de ambitie om voor alle burgers en organisaties een voorbeeld te zijn op het gebied van gelijke kansen en diversiteit. Ze streeft ernaar om in haar personeelsbestand een afspiegeling te zijn van de diverse samenleving. Ze wil in alle aspecten van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering de diversiteit van de samenleving erkennen en haar beleid hierop afstemmen.

De politiezone Mechelen - Willebroek zoekt een diversiteitscoach om deze ambitie mee waar te maken.

FUNCTIEBESCHRIJVING

DIVERSITEITSCOACH

Hoofddoel van de functie:

Het opmaken, uitvoeren en evalueren van het nieuwe diversiteitsplan voor de politiezone Mechelen-Willebroek op basis van een omgevingsanalyse.

Je bent mee verantwoordelijk voor het ontwerp, de realisatie en opvolging van dit diversiteitsplan dat moet voldoen aan de huidige wetgeving.

Je taak is ook om een strategisch en operationeel beleid rond gelijke kansen en diversiteit mee voor te bereiden en dit te ontwikkelen op het terreinen in de organisatie.

Je werkt hiervoor samen met de korpsleiding, maar ook met de hele organisatie en rapporteert rechtstreeks aan de korpschef. Diversiteit wordt hierbij opgevat in de breedste zin. Er dient dus aandacht te zijn voor een beleid rond volgende thema’s en doelgroepen: omgaan met medewerkers en burgers met een migratie-achtergrond, ouderen en jongeren, personen met een arbeidshandicap en genderbeleid (mannen/vrouwen en seksuele geaardheid).

Taak-inhoud:

 • Beleidsvoorbereidend en ondersteunend werken (omgevingsanalyse maken, SWOT-analyse, visie ontwikkelen, redactie diversiteitsplan, …).
 • Als beleidsondersteuner, bruggenbouwer en draagvlakversterker het inclusief diversiteitsdenken integraal en geïntegreerd in het korps implementeren.
 • Ondersteunen en adviseren van de korpsleiding, interne diensten en externe partners op het vlak van diversiteit.
  -        Opstellen van een coherent diversiteitsbeleid binnen de politiezone Mechelen-Willebroek waarbij acties en initiatieven binnen de verschillende thema’s van het inclusief diversiteitsbeleid worden gepland, uitgevoerd en opgevolgd;
  -        Een bruggenbouwer zijn tussen de politie en de verschillende gemeenschappen binnen de Mechelse en Willebroekse context en hiervoor het nodige draagvlak creëren;
  -        Voortdurende afstemming met de HR verantwoordelijke met het oog op een goede inbedding van de diversiteitsacties in het algemene personeelsbeleid (instroom, doorstroom, opleidingen,…). Hierbij ook de hele aanwervings- en selectieketen analyseren en evalueren om drempels en draaideureffecten bij instroom en doorstroom van kansengroepen in het politiekorps te kunnen vaststellen en aanpakken;
  -        Onderzoeken, rapporteren en adviseren van aanvragen van burgers zodat hij/zij kan fungeren als gespecialiseerd aanspreekpunt voor vragen binnen het beleidsdomein;
  -        Netwerking: initiëren en onderhouden van interne en externe contacten en samenwerkingsverbanden zodat een goede informatiedoorstroming wordt verzekerd;
  -        Uitwisselen van informatie met collega’s van andere afdelingen en diensten om de werking van de politiezone op vlak van diversiteit en gelijke kansen te optimaliseren (opzetten van sensibiliseringsacties en -campagnes, informatiesessies, …), advies geven vanuit de eigen expertise aan collega’s en management;
  -        Opvolgen en vertalen van relevante ontwikkelingen op het eigen domein zodat de gespecialiseerde kennis up-to-date blijft.

Gewenst Profiel:

Je hebt een bachelor- of masterdiploma. Ongeacht je diploma heb je minimaal 3 jaar relevante en aantoonbare ervaring met projectmatig werken binnen organisaties rond de thema’s diversiteit, gelijke kansen en evenredige arbeidsdeelname van kansengroepen

Competenties:

 • Klantgerichtheid
 • Visie ontwikkelen
 • Analytisch en probleemoplossend denken
 • Betrouwbaarheid, tact en discretie
 • Resultaatgerichtheid en voortgangscontrole (projectmanagement)
 • Samenwerken
 • Overtuigingskracht
 • Veranderingsgerichtheid
 • Netwerken
 • Stressbestendigheid
 • Leidinggeven (richting geven en resultaatsgericht coachen)
 • Interculturele competenties (openheid en flexibiliteit)

Gewone Plaats van het werk:

Lokale Politie Mechelen-Willebroek, Frederik de Merodestraat 88 te 2800 Mechelen

Interesse?

Solliciteren kan je uiterlijk tot 31 januari 2018 via www.jobpunt.be

Meer informatie kan je opvragen bij HCP Yves Bogaerts, korpschef, 015/46 40 03 (secretariaat Korpschef)

Bekijk de vacature online via:https://www.jobpunt.be/vacatures/diversiteitscoach-45125

Vervaldatum: 31/01/2018